Bolivia - Adam Elliott

Night Monkey 2

A Night Monkey and it's baby.

AmazonJungleBoliviaWildlifeMonkeysTropical