Bolivia - Adam Elliott
Night Monkey 2

Night Monkey 2

A Night Monkey and it's baby.

AmazonJungleBoliviaWildlifeMonkeysTropical